Groenestroomcertificaten in België

Met de invoering van groenestroomcertificaten zet België belangrijke stappen richting een duurzame toekomst. Deze certificaten stimuleren de productie van hernieuwbare energie door als bewijs te dienen dat een bepaalde hoeveelheid groene stroom werd geproduceerd. Het doorgeven van groenestroomcertificaten is een essentieel onderdeel van dit systeem, waardoor producenten hun certificaten kunnen verkopen aan andere partijen. Om deze certificaten te verkrijgen, moeten specifieke voorwaarden worden nageleefd, zoals gelegen zijn in het Vlaams Gewest en elektriciteit opwekken uit een hernieuwbare energiebron.

Wat is een Groenestroomcertificaat?

Een groenestroomcertificaat is een virtueel certificaat dat aantoont dat een bepaalde hoeveelheid groene stroom werd geproduceerd. Het is een belangrijk instrument in de transitie naar een duurzamere energievoorziening in België.

 1. Definitie: Een groenestroomcertificaat, ook wel bekend als een steuncertificaat voor groene stroom, is een bewijsstuk dat aantoont dat een bepaalde hoeveelheid elektriciteit is opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen.
 2. Doel: Het doel van groenestroomcertificaten is om de productie van groene stroom te stimuleren en te belonen. Producenten van groene stroom kunnen deze certificaten verkopen aan energieleveranciers of andere partijen, die ze op hun beurt kunnen gebruiken om aan hun groenestroomverplichtingen te voldoen.
 3. Werking: De hoeveelheid groenestroomcertificaten die een producent kan ontvangen, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type installatie, de gebruikte technologie en de hoeveelheid geproduceerde groene stroom. De certificaten worden uitgegeven door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) en kunnen worden verhandeld op een speciale markt.

Belangrijk: Het is essentieel om te begrijpen wat een groenestroomcertificaat is en hoe het werkt als u overweegt om groene stroom te produceren of te investeren in groene energieprojecten.

Ondersteuning van groene energie in Vlaanderen

In het Vlaams Gewest kunnen eigenaren van installaties die elektriciteit produceren uit hernieuwbare energiebronnen via het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) recht op GSC’s verkrijgen. Deze certificaten kunnen vervolgens worden verkocht aan de elektriciteitsleveranciers in Vlaanderen of aan de distributienetbeheerder tegen een vastgestelde minimumprijs.

Vanaf 2023 wordt het certificatensysteem voor nieuwe PV-installaties vanaf 25kW vervangen door investeringssteun via de Call groene stroom. Voor PV-installaties tot 10kW omvormervermogen is er steun via de energiepremie van de netbeheerder.

Groenestroomcertificaten doorgeven

Het doorgeven van groenestroomcertificaten is een belangrijk aspect van het systeem. Het stelt producenten in staat om hun certificaten te verkopen aan andere partijen, zoals energieleveranciers of andere producenten. Dit proces is echter niet altijd eenvoudig en vereist een goed begrip van de regels en procedures.

 1. Verkoop van certificaten: Producenten kunnen hun groenestroomcertificaten verkopen aan andere partijen. Dit kan gebeuren via een directe verkoop of via een veiling. De prijs van de certificaten wordt bepaald door vraag en aanbod op de markt.
 2. Overdracht van certificaten: Na de verkoop moeten de certificaten worden overgedragen aan de koper. Dit gebeurt via het certificatenregister van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG).
 3. Registratie van de overdracht: De overdracht van de certificaten moet worden geregistreerd bij de VREG. Dit gebeurt door het invullen van een formulier en het betalen van een vergoeding.
 4. Bevestiging van de overdracht: Na de registratie ontvangt de koper een bevestiging van de overdracht. De certificaten zijn nu officieel van de koper en kunnen worden gebruikt om aan de groenestroomverplichting te voldoen.

Belangrijk: Het is essentieel om alle stappen van het proces correct te volgen om ervoor te zorgen dat de overdracht van de certificaten correct wordt uitgevoerd.

Voor meer informatie over het doorgeven van groenestroomcertificaten, kunt u terecht op de website van de Vlaamse overheid.

Voorwaarden voor het verkrijgen van Groenestroomcertificaten

Om in aanmerking te komen voor groenestroomcertificaten, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden zijn vastgelegd om te zorgen dat de groene stroom op een duurzame en verantwoorde manier wordt geproduceerd.

 1. De productie-installatie moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest.
 2. De installatie moet elektriciteit opwekken uit een hernieuwbare energiebron.
 3. De installatie moet tot een representatieve projectcategorie behoren of een projectspecifieke bandingfactor hebben.
 4. De installatie moet voorzien zijn van de nodige meetapparatuur om de netto-elektriciteitsproductie te meten.
 5. De installatie moet gekeurd zijn en een geldig en volledig keuringsverslag hebben.

Afhankelijk van de technologie en de startdatum kunnen er bijkomende voorwaarden zijn. Zo moet de productie bijvoorbeeld gebeuren als de day-ahead prijzen op de Belgische spotmarkt niet negatief zijn. Voor windprojecten mag het maximaal productievolume nog niet bereikt zijn, en voor biogas- en biomassaprojecten mag het maximaal steunvolume nog niet bereikt zijn. Een biogas- of biomassainstallatie moet bovendien ook een kwalitatieve warmte-krachtinstallatie zijn.

Let op: Het niet voldoen aan deze voorwaarden kan leiden tot het niet verkrijgen van groenestroomcertificaten.

Overzicht van Groenestroomcertificaten en hun Bandingfactoren

Technologie Initiele Investering Operationele Kosten Levensduur Rendement Bandingfactor
Zonne-energie Laag Laag Lang Variabel 0.693
Windenergie (land) Hoog Medium Lang Variabel 0.800
Windenergie (zee) Zeer hoog Hoog Lang Variabel 0.400
Waterkracht Hoog Laag Zeer lang Constant 1.000
Bio-energie Medium Medium Medium Variabel 1.000
Geothermische energie Zeer hoog Laag Zeer lang Constant 1.000

Hoe de bandingfactor werkt

De bandingfactor speelt inderdaad een cruciale rol in het systeem van groenestroomcertificaten. De bandingfactor is een coëfficiënt die bepaalt hoeveel groenestroomcertificaten een bepaalde hoeveelheid opgewekte elektriciteit oplevert. Het aantal verkregen GSC’s wordt bepaald door de netto-elektriciteitsproductie te vermenigvuldigen met de bandingfactor die geldt op het moment van de productie.

Het bandingsysteem is in het leven geroepen om een evenwicht te creëren tussen de ondersteuning die verschillende hernieuwbare energietechnologieën ontvangen. Hierbij wordt er rekening gehouden met verschillende factoren:

 1. De kostprijs van de technologie: Verschillende hernieuwbare energietechnologieën hebben verschillende kosten. Zo is de initiële investeringskost van zonne-energie bijvoorbeeld lager dan die van wind- of waterkracht. De bandingfactor houdt hier rekening mee.
 2. Het rendement van de technologie: Het rendement van de verschillende technologieën verschilt eveneens. Zonne-energie levert bijvoorbeeld niet altijd de maximale output, aangezien de zon niet altijd schijnt. Windenergie is afhankelijk van de windsterkte. De bandingfactor houdt ook rekening met deze variaties.
 3. De levensduur van de technologie: De bandingfactor houdt ook rekening met de verwachte levensduur van de verschillende technologieën.
 4. De operationele en onderhoudskosten: Sommige technologieën vereisen meer onderhoud en operationele kosten dan andere. Deze factoren worden ook meegenomen in de berekening van de bandingfactor.

In principe wordt de bandingfactor elk kwartaal aangepast om rekening te houden met veranderende marktcondities en technologische ontwikkelingen. Dit zorgt ervoor dat de ondersteuning die elke technologie ontvangt eerlijk blijft en in lijn is met haar daadwerkelijke kosten en baten.

Belangrijke begrippen rond certificatensteun

Bij het aanvragen en berekenen van groenestroomcertificaten komen verschillende begrippen kijken. Het is belangrijk om deze begrippen te begrijpen om het proces beter te kunnen volgen.

 1. Bandingfactor: Dit is een factor die bepaalt hoeveel steun een project kan ontvangen. Het is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type installatie en de gebruikte technologie.
 2. Datum eerste toekenning: Dit is de datum waarop een project voor het eerst groenestroomcertificaten heeft ontvangen.
 3. Datum indienstneming: Dit is de datum waarop een installatie voor het eerst in gebruik is genomen.
 4. Keuring: Dit is het proces waarbij een installatie wordt gecontroleerd om te zorgen dat deze voldoet aan alle eisen.
 5. Kwalitatieve warmte-krachtinstallatie: Dit is een type installatie dat zowel warmte als elektriciteit produceert op een efficiënte manier.
 6. Maximaal steunvolume: Dit is het maximale volume aan steun dat een project kan ontvangen.
 7. Maximaal productievolume: Dit is het maximale volume aan elektriciteit dat een installatie kan produceren.
 8. Netto elektriciteitsproductie: Dit is de hoeveelheid elektriciteit die een installatie produceert, na aftrek van het eigen verbruik.
 9. Startdatum: Dit is de datum waarop een project officieel van start gaat.
 10. Steunperiode voor certificatensteun: Dit is de periode waarin een project steun kan ontvangen in de vorm van groenestroomcertificaten.

Belangrijk: Het is essentieel om deze begrippen te begrijpen om het proces van het aanvragen en berekenen van groenestroomcertificaten volledig te kunnen volgen.

In een wereld waar het milieu hoog op de agenda staat, maakt België duidelijk zijn groene ambities waar. Met de gestage introductie van groenestroomcertificaten versterkt het land zijn steun aan hernieuwbare energie, maakt het de transitie naar een duurzamere toekomst mogelijk en stimuleert het investeringen in groene technologieën. Dit diepgaande systeem, met zijn nauwkeurige bandingfactoren en doordachte steunmechanismen, is een blauwdruk voor een ecologische toekomst. België laat zien hoe met beleid, innovatie en betrokkenheid van de markt, de omschakeling naar duurzame energie niet alleen mogelijk, maar ook lonend kan zijn.

Veelgestelde vragen over Groenestroomcertificaten

Hoe lang ontvang ik groenestroomcertificaten?

De duur waarin je groenestroomcertificaten ontvangt, hangt af van het type installatie en de datum van indienstneming. Het is belangrijk om dit te controleren bij de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG).

Hoe functioneren groenestroomcertificaten?

Groenestroomcertificaten zijn virtuele certificaten die aantonen dat een bepaalde hoeveelheid groene stroom is geproduceerd. Ze kunnen worden verkocht aan energieleveranciers of andere partijen, die ze kunnen gebruiken om aan hun groenestroomverplichtingen te voldoen.

Wat betekent een groenestroomcertificaat?

Een groenestroomcertificaat is een bewijsstuk dat aantoont dat een bepaalde hoeveelheid elektriciteit is opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Het is een belangrijk instrument om de productie van groene stroom te stimuleren en te belonen.

Kom ik nog in aanmerking voor groenestroomcertificaten?

Of je nog recht hebt op groenestroomcertificaten hangt af van verschillende factoren, zoals het type installatie, de datum van indienstneming en de huidige regelgeving. Het is belangrijk om dit te controleren bij de VREG.

Wat is de waarde van groenestroomcertificaten?

De waarde van groenestroomcertificaten varieert en wordt bepaald door vraag en aanbod op de markt. Het is mogelijk om de huidige marktprijzen te raadplegen op de website van de VREG.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *